Công khai chất lượng giáo dục – Năm học 2021 – 2022

Tháng Chín 15, 2021 10:50 sáng
 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS NAM HÙNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 19/QĐ-THCSNH  Nam Hùng, ngày 15 tháng 9 năm 2021   

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NAM HÙNG

 

– Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối vơi cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Nam Hùng năm học 2021-2022.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục của Trường THCS Nam Hùng năm học 2021 – 2022 (Biểu mẫu 09);

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của Trường THCS Nam Hùng  năm học 2020 – 2021 (Biểu mẫu 10);

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường THCS Nam Hùng năm học 2021 – 2022 (Biểu mẫu 11);

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường THCS Nam Hùng năm học 2021 – 2022 (Biểu mẫu 12).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổ Văn phòng trường THCS Nam Hùng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:·         Phòng GD&ĐT Nam Trực (để b/c);

·         Như điều 3 (để thực hiện);

·         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí và đóng dấu)

Trần Văn Giang

 

                                                                                          

 

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS NAM HÙNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

V/v công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Nam Trực

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối vơi cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Công văn số 178/PGDĐT ngày 05/7/2021 của Phòng GD&ĐT Nam Trực về việc công khai đối với cơ sở giáo dục;

Trường THCS Nam Hùng báo cáo về việc thực hiện công khai đối với trường THCS Nam Hùng năm học 2021 – 2022  như sau:

 • Nội dung công khai:
 • Công khai cam kết chất lượng giáo dục của Trường THCS Nam Hùng năm

học 2021 – 2022 (Biểu mẫu 09).

 • Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của Trường THCS Nam

Hùng năm học 2020 – 2021 (Biểu mẫu 10).

 • Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường THCS Nam Hùng năm học

2021 – 2022 (Biểu mẫu 11);

 • Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của

Trường THCS Nam Hùng  năm học 2021 – 2022 (Biểu mẫu 12).

 • Hình thức công khai:
 • Nội dung công khai được liêm yết trên bảng tin của nhà trường.
 • Thời điểm công khai:
 • Ngày 15/9/2021
 • Thời gian công khai:
 • Từ ngày 15/9/2021  đến ngày 14/10/2021

                                                                   Nam Hùng, ngày 15 tháng 9 năm 2021

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                     Trần Văn Giang

CONG KHAI GD2122