TUẦN 25 tháng 2 ( Từ 19/02/2024 đến 01/03/2024)

TUẦN 25 tháng 2 ( Từ 19/02/2024 đến 01/03/2024)

Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 25 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác phát sinh nhà trường sẽ thông báo trên…
TUẦN 24 tháng 2 ( Từ 10/02/2024 đến 17/02/2024)

TUẦN 24 tháng 2 ( Từ 10/02/2024 đến 17/02/2024)

TUẦN 24 tháng 2 ( Từ 12/02/2024 đến 17/02/2024)    Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 24 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác phát…
TUẦN 23 tháng 2 ( Từ 05/02/2024 đến 10/02/2024)

TUẦN 23 tháng 2 ( Từ 05/02/2024 đến 10/02/2024)

TUẦN 23 tháng 2 ( Từ 05/02/2024 đến 10/02/2024)    Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 23 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác phát sinh…
TUẦN 22 tháng 1 ( Từ 29/01/2024 đến 03/02/2024)

TUẦN 22 tháng 1 ( Từ 29/01/2024 đến 03/02/2024)

TUẦN 22 tháng 1 ( Từ 29/01/2024 đến 03/02/2024)    Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 22 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác phát sinh nhà…
TUẦN 21 tháng 1  ( Từ 22/01/2024 đến 27/01/2024)

TUẦN 21 tháng 1 ( Từ 22/01/2024 đến 27/01/2024)

TUẦN 21 tháng 1  ( Từ 22/01/2024 đến 27/01/2024) ——– Lớp trực tuần : 8A    Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 21 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác…
TUẦN 20 tháng 1  ( Từ 15/01/2024 đến 20/01/2024)

TUẦN 20 tháng 1 ( Từ 15/01/2024 đến 20/01/2024)

TUẦN 20 tháng 1  ( Từ 15/01/2024 đến 20/01/2024) ——– Lớp trực tuần : 9C    Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 20 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác…
TUẦN 19 tháng 1  ( Từ 08/01/2024 đến 13/01/2024)

TUẦN 19 tháng 1 ( Từ 08/01/2024 đến 13/01/2024)

TUẦN 19 tháng 1  ( Từ 01/01/2024 đến 06/01/2024) ——– Lớp trực tuần : 9B    Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 19 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác…
TUẦN 18 tháng 1  ( Từ 01/01/2024 đến 06/01/2024)

TUẦN 18 tháng 1 ( Từ 01/01/2024 đến 06/01/2024)

   TUẦN 18 tháng 1  ( Từ 01/01/2024 đến 06/01/2024) ——– Lớp trực tuần : 9A    Trọng tâm: Thực hiện tuần học thứ 18 CBGVNV theo dõi sát mọi chỉ đạo của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các công tác…