Công khai chất lượng giáo dục – Năm học 2022 – 2023

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS NAM HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/QĐ-THCSNH               Nam Hùng, ngày 12 tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NAM HÙNG

 

– Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối vơi cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Nam Hùng năm học 2022-2023.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục của Trường THCS Nam Hùng năm học 2022 – 2023 (Biểu mẫu 09);

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của Trường THCS Nam Hùng  năm học 2021 – 2021 (Biểu mẫu 10);

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường THCS Nam Hùng năm học 2022 – 2023 (Biểu mẫu 11);

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường THCS Nam Hùng năm học 2022 – 2023 (Biểu mẫu 12).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổ Văn phòng trường THCS Nam Hùng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:·. Phòng GD&ĐT Nam Trực (để b/c);· Như điều 3 (để thực hiện);

·  Lưu VT.

                                           HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí và đóng dấu)

Trần Văn Giang

 

                                                                                          

 

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS NAM HÙNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

V/v công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Nam Trực

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối vơi cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Công văn số 260/PGDĐT ngày 06/09/2022 của Phòng GD&ĐT Nam Trực về việc công khai đối với cơ sở giáo dục;

Trường THCS Nam Hùng báo cáo về việc thực hiện công khai đối với trường THCS Nam Hùng năm học 2022 – 2023  như sau:

  • Nội dung công khai:Công khai cam kết chất lượng giáo dục của Trường THCS Nam Hùng năm

học 2022-2023 (Biểu mẫu 09).

  • Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của Trường THCS Nam

Hùng năm học 2021-2022 (Biểu mẫu 10).

  • Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường THCS Nam Hùng năm học

2022-2023 (Biểu mẫu 11);

  • Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của

Trường THCS Nam Hùng  năm học 2022-2023 (Biểu mẫu 12).

  • Hình thức công khai:
  • Nội dung công khai được liêm yết trên bảng tin của nhà trường.
  • Thời điểm công khai:
  • Ngày 12/09/2022
  • Thời gian công khai:
  • Từ ngày 12/09/2022  đến ngày 12/09/2022

                                                                   Nam Hùng, ngày 12 tháng 9 năm 2022

                                                        HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí và đóng dấu)

Trần Văn Giang

Công khai Giáo dục năm học 2022-2023